Duurzaamheid:
‘Leiden gaat goed’

‘Leiden gaat Goed’, zo luidt de overkoepelende slogan van de ambitieuze Leidse actieplannen voor de energietransitie (CO₂-neutraal), de vergroening voor een klimaatbestendige stad en regio en de overstap naar een circulaire economie waarin afval als grondstof dient.

Leiden heeft de consequenties van het Klimaatakkoord van Parijs, Energieakkoord en andere (inter)nationale afspraken vertaald naar de eigen gemeente en wil als kennisstad voorop lopen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Duurzame vernieuwing is één van de 3 pijlers van de Ontwikkelingsvisie 2030‘Leiden, Stad van ontdekkingen’.

Eind 2015 heeft de Leidse raad een ambitieus duurzaamheidsprogramma vastgesteld voor de stad met een bijbehorende Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Het duurzaamheidsbeleid is na actieve participatie van burgers, bedrijven en organisaties uit de stad tot stand gekomen kan grofweg teruggeleid worden langs drie grote pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie & biodiversiteit en circulaire economie.

‘Leiden gaat steeds beter’

De afgelopen jaren is er samen met alle stads- en regiopartners hard gewerkt aan de grote opgave die er voor Leiden op het gebied van duurzaamheid ligt. Er is gestart met het concreet verbinden van ruimtelijke projecten /gebiedsontwikkeling en de duurzaamheidsdoelen. Het Stationsgebied profileert zich als de ‘Duurzaamste kilometer van Nederland ’, Leiden Zuidwest is een pilot voor duurzame verstedelijking en ook bij projecten in het Bio Sciencepark en projecten als de Rijkswaterstaatlocatie is duurzaamheid geïntegreerd.

Wat betreft verstedelijking en verduurzaming ligt er een aantal grote opgave voor Leiden. Eind 2017 is de Leidse Warmtevisie vastgesteld voor de raad. Hierin zijn zes prioritaire wijken vastgesteld die voor 2035 van het aardgas af moeten zijn. Met de aanpak aardgasvrije stad loopt Leiden landelijk gezien voorop. Ook doen we als gemeente internationale kennis op op het gebied van klimaatadaptatie door deelname aan het EU project SPONGE. De wijken Noorderkwartier en Stationsgebied dienen hiervoor als pilotgebieden. In regionaal verband werkt Leiden aan de uitwerking van het eind 2017 getekende Energieakkoord Holland Rijnland. Met verschillende gemeenten worden de duurzaamheidsopgaven zoals opwekking van duurzame mobiliteit, bodemdaling, de warmtetransitie, biodiversiteitsverbetering en duurzame mobiliteit aangepakt. Hierbij speelt de grote verstedelijkingsopgave voor de regio natuurlijk een rol.

De gemeentelijke organisatie zelf heeft ook stappen in de goede richting gezet richting de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. In 2017 is er voor 25 panden een maatwerkadvies opgesteld en zijn een eerste maatregelen doorgevoerd. Op één van de panden ligt van het bewonerscollectief ‘Zon op Leiden ’ een zonnedak. De elektriciteit die de gemeente verbruikt is volledig afkomstig van Hollandse windmolens en er vindt energiemonitoring plaats. In alle panden is gescheiden afvalinzameling ingevoerd en is er veel aandacht voor duurzaam inkopen.

Voortzetting de komende jaren

Het Programma Duurzaamheid wordt voortgezet in 2018 en de jaren erna. De eerste stappen in de goede richting zijn begin dit jaar al gezet met het verlengen van de subsidieregeling voor verduurzaming van de woningvoorraad voor particulieren en het opzetten van een duurzaamheidsfonds voor ondernemers.

De duurzaamheidscampagne ‘Leiden gaat GOED’ zal ook de komende jaren weer zorgen voor goede actiegerichte en enthousiasmerende campagne!