Duurzaamheid: ‘Leiden gaat goed’

Slagvaardig aan de slag met de aanpak voor duurzame verstedelijking is een van de belangrijkste ambities van Leiden. Het gaat daarbij over de aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Leiden kiest bewust voor deze vier opgaven, omdat zij de ingrediënten vormen van de grote verbouwing die de stad de komende decennia zal ondergaan. Deze vier opgaven zijn gericht op de transitie die van Leiden een duurzame stad maakt en het is noodzakelijk om deze in samenhang op te pakken. Deze transitie heeft grote impact en die kunnen we niet alleen oppakken. Daarom zoeken wij hierbij nadrukkelijk de samenwerking met de stad en andere belangrijke stakeholders: marktpartijen, woningbouwcorporaties en energiemarkt.

Leiden heeft de consequenties van het Klimaatakkoord van Parijs, Energieakkoord en andere (inter)nationale afspraken vertaald naar de eigen gemeente en wil als kennisstad voorop lopen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. De noodzaak om te verduurzamen is groot. Zelfs als de doelen van het Verdrag van Parijs volledig worden gehaald, krijgen we te maken met klimaatverandering. Zo’n temperatuurstijging leidt wereldwijd tot hogere maximumtemperaturen in bewoonde gebieden, in sommige gebieden tot heftiger regenval en ook tot meer droogte en neerslagtekorten. Ook in Nederland moeten we rekening houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers.

‘Leiden gaat steeds beter’

Daarnaast is duurzaamheid ook een belangrijk onderdeel in projecten en beleidsontwikkeling. De afgelopen jaren is er daarnaast samen met alle stads- en regiopartners hard gewerkt aan de grote opgave die er voor Leiden op het gebied van duurzaamheid ligt. Er is gestart met het concreet verbinden van ruimtelijke projecten /gebiedsontwikkeling en de duurzaamheidsdoelen. Het Stationsgebied profileert zich als de ‘Duurzaamste kilometer van Nederland ’, Leiden Zuidwest is een pilot voor duurzame verstedelijking en ook bij projecten in het Bio Sciencepark is duurzaamheid geïntegreerd.

In de Leidse Warmtevisie zijn  zes prioritaire wijken vastgesteld die voor 2035 van het aardgas af moeten zijn. Met de aanpak aardgasvrije stad loopt Leiden landelijk gezien voorop. Ook doen we als gemeente internationale kennis op over klimaatadaptatie door deelname aan het EU project SPONGE. De wijk Noorderkwartier, Stationsgebied en het Lakenplein dienen hiervoor als pilotgebieden. Daarnaast heeft Leiden het Convenant Klimaatadaptief  Bouwen Zuid-Holland ondertekend en wil Leiden hier naar handelen.

De gemeentelijke organisatie zelf heeft ook stappen in de goede richting gezet richting de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Er is voor 25 panden een maatwerkadvies opgesteld en de eerste maatregelen zijn inmiddels doorgevoerd. Op één van de panden ligt van het bewonerscollectief ‘Zon op Leiden ’ een zonnedak. De elektriciteit die de gemeente verbruikt is volledig afkomstig van Hollandse windmolens en er vindt energiemonitoring plaats. In alle panden is gescheiden afvalinzameling ingevoerd en is er veel aandacht voor duurzaam inkopen.

Vier duurzaamheidsthema’s

Duurzaamheid staat in Leiden hoog in het vaandel. In het duurzaamheidsbeleid van gemeente Leiden, met ieder hun eigen strategieën en uitvoeringsprogramma’s, gaat het met name over de aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Deze vier opgaven zijn gericht op de transitie die van Leiden een duurzame stad maakt en het is noodzakelijk om deze in samenhang op te pakken.