Ontwikkelperspectief Leiden-Noord richting 2040 en de herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan – Prinsessenbuurt

Het Ontwikkelperspectief gaat in op de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Leiden-Noord richting 2040. Het schetst een toekomstbeeld voor de wijk aan de hand van samenhangende opgaven en doelen en is vertaald naar verschillende buurten in de wijk. Het vormt een integraal en richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de Leiden-Noord in de komende twintig jaar. In het Ontwikkelperspectief staan belangrijke onderwerpen zoals wonen, voorzieningen en bedrijvigheid, openbare ruimte, duurzaamheid en klimaatadaptatie en mobiliteit. Met dit kader kunnen vraagstukken in samenhang worden opgepakt en kunnen er (sneller) keuzes gemaakt worden. De gemeente voert haar kerntaken uit in lijn met het perspectief en zet voor haar beleidsprioriteiten programma’s in zoals bijvoorbeeld de programma’s Verstedelijking, Energietransitie en Klimaatadaptatie en biodiverse vergroening. De ambities landen in projecten en activiteiten van de stad en de gemeente.

Het Ontwikkelperspectief Leiden-Noord richting 2040 vormt de basis voor de herontwikkeling van de Willem de Zwijgerlaan en een gedeelte van de Prinsessenbuurt.
Het college heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met woningbouwvereniging De Sleutels voor de herontwikkeling van de Willem de Zwijgerlaan en een gedeelte van de Prinsessenbuurt. De volgende stappen zijn het opstellen van de ruimtelijke kaders, het stedenbouwkundig plan en de programmatische invulling. Bij de planontwikkeling worden bewoners en andere partijen betrokken. De Sleutels heeft het voornemen om de 90 woningen aan de Willem de Zwijgerlaan te slopen en hiervoor naar verwachting tussen de 125 en 150 nieuwe, gestapelde woningen terug te bouwen. Het Ontwikkelperspectief Noord is de basis voor de planontwikkeling.

De woningbouwvereniging onderzoekt nog of ook 141 woningen in de Prinsessenbuurt gesloopt moeten worden om plaats te maken voor de nieuwbouw van circa 300 woningen of dat deze kunnen worden gerenoveerd. Ook onder de bewoners van deze woningen zal De Sleutels een onderzoek naar het draagvlak voor de plannen houden. De Sleutels neemt vervolgens in het tweede kwartaal van 2022 een besluit over de herontwikkeling.