Realisatie van De Veerplaats op de Oude Rijnlocatie

Op de Oude Rijnlocatie zal het plan De Veerplaats ontwikkeld worden. Dit plan van ontwikkelaar Catsheuvel bestaat uit 38 woningen, waarvan 22 appartementen. Hiervan zullen 11 appartementen verkocht worden. De overige 11 appartementen worden sociale woningen en zullen verhuurd worden via het regionale woonruimteverdelingssysteem.
Voordat het plan gerealiseerd kan worden moet er een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Daarna kan de omgevingsvergunning voor het plan verleend worden. De bouw zal starten eind 2019 of begin 2020. De oplevering zal anderhalf jaar plaatsvinden. De verkoop van de woningen is inmiddels gestart. Meer informatie vindt u op www.deveerplaats.nl.

Bestemmingsplanprocedure en voorbereidende werkzaamheden (mei 2019)

Eind 2018 en begin 2019 is de bestemmingsplanprocedure voor de Oude Rijnlocatie doorlopen. Het bestemmingsplan moest gewijzigd worden om de ontwikkeling van De Veerplaats mogelijk te maken. In juli 2019 wordt het bestemmingsplan vastgesteld. In de zomer van 2019 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het terrein geschikt te maken zodat in het najaar van 2019, mogelijk begin 2020, de bouwwerkzaamheden van start kunnen gaan.

Start verkoopprocedure ontwikkellocatie Oude Rijnlocatie 19 januari 2018

De gemeente Leiden is op vrijdag 19 januari 2018 gestart met de verkoop van de Oude Rijnlocatie. De Gemeente biedt de markt de mogelijkheid om een herontwikkeling met woningen en eventueel maatschappelijke voorzieningen te realiseren op een unieke locatie aan de Oude Rijn te Leiden. Wij zoeken een partij die een ontwikkeling realiseert die ruimtelijke en groene kwaliteit toevoegt aan het gebied. De locatie wordt middels een korte verkoop dialoogproces in de markt gezet. Begin juni zal op de landelijke vastgoedbeurs Provada de winnaar bekend gemaakt worden van de verkoopprocedure.

Hoe ziet het proces er op hoofdlijnen eruit?
Deze verkoopprocedure is onderverdeeld in drie fasen: de kwalificatiefase, de dialoogfase en de contractsfase.

Kwalificatiefase 19 januari – 16 maart 2018
Alle geïnteresseerde partijen worden in de kwalificatiefase uitgenodigd om aan de verkoopprocedure deel te nemen. Voor deze fase wordt een beperkte hoeveelheid informatie gevraagd. Er wordt gevraagd naar een korte visie op de locatie, sfeerbeelden en schetsen voor de ontwikkeling en referentieprojecten. Daarnaast moet men instemmen met de minimale grondopbrengst die de gemeente wil halen. Een kwalificatiecommissie zal alle inschrijvingen beoordelen. Dit gaat op basis van een aantal kwalificatiecriteria waarop punten behaald kunnen worden. Uiteindelijk worden er drie partijen uitgekozen die uitgenodigd worden voor de volgende fase, de dialoogfase.

Dialoogfase 16 maart – Provada 2018
In de dialoogfase worden er 1 of 2 gesprek(ken) gevoerd met de drie partijen die in de 1e fase geselecteerd zijn. Na deze gesprekken dienen de partijen hun definitieve aanbieding in. Deze bestaat uit een ruimtelijk-functioneel ontwerp en een bod op de grond. Een beoordelingscommissie beoordeelt de drie inzendingen vervolgens op kwaliteit, het bod en de onderbouwing van de bieding. Voor het onderdeel kwaliteit wordt de wensenlijst met bijbehorende wegingsfactoren uit het kavelpaspoort toegepast. Uit de drie inzendingen zal één partij gekozen worden die als beste voldoet aan hetgeen de gemeente voor ogen heeft. Deze partij mag de Oude Rijnlocatie gaan herontwikkelen.

Contractfase 11 juni – 22 juli 2018
Na het voornemen tot gunning zullen de gemeente en marktpartij in nader overleg treden met als doel te komen tot ondertekening van de Koopovereenkomst. Na het akkoord van het College op deze overeenkomst, zal de overeenkomst getekend worden en kan de ontwikkellocatie definitief gegund worden.

Welke doelstellingen heeft de gemeente voor ogen?
De gemeente wil de volgende doelstellingen realiseren:

  • ruimtelijke kwaliteit: een kwalitatief hoogstaand plan dat voldoet aan de wensen en aansluit bij de ambities omschreven in het kavelpaspoort;
  • organiserend  vermogen: een plan dat gedragen wordt door de omgeving en waarbij aandacht is voor het actief betrekken van de omgeving bij de uitwerking van het plan;
  • middelen: het realiseren van tenminste de minimale grondwaarde;
  • duurzaamheid: een plan dat bijdraagt aan de ambities van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid.

Oude Rijnlocatie: unieke ontwikkellocatie in Leiden
De Oude Rijnlocatie maakt onderdeel uit van deelgebied Rijnoevers, dat zich kenmerkt door gevarieerde bebouwing uit diverse periodes langs groene straten. In de directe omgeving van de locatie bevinden zich woningen, hotels, bedrijven  en sportvelden. De ligging aan de Oude Rijn, goede ontsluiting via de snelweg en nabijheid van het centrum van Leiden maken de locatie tot een unieke plek voor een woningbouwontwikkeling. De gemeente Leiden beoogt een herontwikkeling die past binnen de omgeving, met oog voor ruimtelijke kwaliteit en beleving van het gebied. De Oude Rijnlocatie is momenteel in gebruik door een Zeeverkennersvereniging en komt per 1 januari 2019 vrij voor herontwikkeling. In het door de raad vastgestelde Kavelpaspoort treft u een volledige beschrijving van de ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor herontwikkeling van de locatie.